AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

29.12.2016

TÜRKİYƏNİN MƏŞHUR MÖVLƏVİ ŞAİRİNİN ƏSƏRİ ÇAP OLUNMUŞDUR

“Ekoprint”  nəşriyyatı XVII əsrdə Türkiyədə  mövləvi təriqətinin aparıcı nümayəndələrindən olmuş, istedadlı  şair Dərviş Osman Sinəçakın “Gülşəni-ürfan” adlı əsərini nəşr etmişdir. Əsər AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunmuşdur. Nəsr və nəzmlə növbələnən əsəri AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyal transfonoliterasiya edərək nəşrə hazırlamışdır. O, kitaba yazdığı ön sözdə əsərin dil və üslub xüsusiyyətlərini olduğu kimi saxladığını və hətta bəzi sözlərin ikişəkilliyini də nəzərə aldığını  bildirmişdir. Kitabın redaktoru fil.ü.f.d. Şəlalə Ana, rəyçiləri Qutiyera Cəfərova və Hacı Mustafa Mailoğludur.    29.12.2016

ƏMƏKDAŞIMIZ PRAQA MİLLİ KİTABXANASINDA ELMİ EZAMİYYƏTDƏ OLMUŞDUR

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d Əkrəm Bağırov xarici ölkələrdə saxlanılan və indiyə qədər kataloqlaşdırılmamış əlyazmalarla tanış olmaq və Azərbaycanla bağlı olan əlyazma nüsxələrini üzə çıxarmaq məqsədi ilə 2016-cı il dekabr ayının 10-dan 25-dək  Çexiya Respublikasının Milli Kitabxanasında olmuşdur. AMEA-nın və M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxananın təşkilatçılığı ilə baş tutan bu səfərdə Milli Kitabxananı Nadir kitablar şöbəsinin müdiri Gülsəidə Abdullayeva təmsil etmişdir.


26.12.2016

ƏMƏKDAŞLARIMIZ SERTİFİKAT ALMIŞLAR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları ilah. ü.f.d., dossent Zəkiyyə Əbilova, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Rübabə Şirinova, Şəlalə Hümmətova, elmi işçilər Mətanət Muradova, Sevinc Bayramova, Zaur Hacıyev, Zaur Orucov, kiçik elmi işçi Yeganə Rəhnulla  Misir Səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil əlaqələri Mərkəzinin 20-23 dekabr tarixlərində təşkil etdiyi “Ərəb dili üzrə xəttatlıq sənəti” adlı treninqdə iştirak etmişlər.


23.12.2016

II QIŞ ELM FESTİVALI

21 dekabr 2016-cı ildə Qafqaz Universitetində təşkil olunmuş II Qış Elm Festivalında AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun gənc alimlərinin elmi nailiyyətləri nümayiş olundu. İnstitut tərəfindən təşkil olunmuş sərgi böyük marağa səbəb olmuşdur. 


22.12.2016

KLASSİK İRSİMİZİN TƏDQİQİ ÜÇÜN DƏYƏRLİ VƏSAİT

“Elm və təhsil” nəşriyyatı dəqiq və humanitar elmlərin, ərəb və fars dillərinin, klassuik ədəbiyyatın mükəmməl bilicisi Əhmədağa Əhmədovun qafiyə elminin nəzəri əsaslarından bəhs edən “Qafiyətül-kafiyə” əsərini çap etmişdir. Yeri gəlmişkən, müəllif bu əsəri 1991-ci ildə tamamlamışdır.
            Əsərdə ərəb və fars şeirlərinin qafiyəsi ilə bərabər, Azərbaycan şeirinin də qafiyə sistemi araşdırılmışdır. “Qafiyətül-kafiyə” əsəri klassik şeirimizin incəliklərini bilmək və öyrənmək üçün olduqca dəyərli mənbədir. Əsəri Lalə Sultanova transfonoliterasiya etmişdir. Ön söz, qeyd və şərhlər də ona məxsusdur. Kitabın elmi redaktoru  filologiya elmləri doktoru, professor Tərlan Quliyevdir.  20.12.2016

İNSTİTUTUMUZUN ƏMƏKDAŞI TÜRKİYƏNİN QAZİ UNİVERSİTETİNDƏ KEÇİRİLƏN KONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

Qazi Universitetinin ev sahibliyi etdiyi, YUNESKO Türkiyə Milli Komissiyası, Əhməd Yəsəvi Universiteti, Qazi Universiteti Türk Mədəniyyəti və Hacı Bəktaş Vəli Araşdırma Mərkəzi, Türk Elmi Araşdırma və Tətbiqi Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda Əhməd Yəsəvinin ölümünün 850, Fuad Köprülünün isə 50-ci ildönümü anılıb. Konfransın açılışında çıxış edən Qazi Universitetinin rektoru Prof. Dr. İbrahim Uslan Əhməd Yəsəvinin sufi alimi olaraq Anadolu coğrafiyasının islamlaşmasında və türk mədəniyyətinin Avropaya yayılmasında böyük rolunun olduğunu qeyd edib. Rektor həmçinin Fuad Köprülünün öz əsərləri ilə türk ədəbiyyatı tarixi və türkologiya sahəsində böyük işlər gördüyünü dilə gətirib. 


20.12.2016

MİSİRLİ QONAQLAR ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA

19 dekabr 2016-cı tarixdə misirli alim, Sorbonna Universitetinin professoru, ədəbiyyat və humanitar elmlər üzrə doktor, müxtəlif dövrlərdə Qahirə Universitetində yüksək vəzifələrdə çalışmış Əhməd İbrahim Dərviş Məhəmməd və məşhur misirli xəttat, Misir Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq işləri üzrə baş mütəxəssisi Əşrəf Əhməd Ubeyd AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşlar. Qonaqları Misir Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Əhməd Sami müşaiyət etmişdir. 


14.12.2016

AMEA-NIN MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTIİTUTUNUN 2016-CI İLDƏKİ ELMİ VƏ ELMİ-TƏŞKİLATİ FƏALİYYƏTİNİN YEKUNLARI HAQQINDA HESABATI YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLDİ

14 dekabr 2016-cı il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi. İclasın gündəliyində əsas məsələ İnstitutun 2016-cı il ərzində elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunları haqqında hesabatının müzakirəsi idi. İclasda AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin nümayəndəsi, bölmənin aklademik-katibinin müavini, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanov da iştirak edirdi. 


12.12.2016

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ YIĞINCAQ KEÇİRİLMİŞDİR

12.12.2016-cı ildə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş anım mərasimi keçirilmişdir. Tədbir Ulu öndərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanmaşdır. 


10.12.2016

“MULTİKULTURALİZM KONSEPSİYASININ SOSİAL-FƏLSƏFİ VƏ MƏDƏNİ ƏSASLARI” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSI KEÇİRİLMİŞDİR

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə  “Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi və mədəni əsasları” mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransı keçirilmişdir. Konfransın “Ədəbiyyat və incəsənətdə multikulturalizm ənənələri” adlı ikinci bölməsinin iclası AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Akt zalında baş tutmuşdur. İclasa fil.ü.e.d., professor Aqşin Babayev sədrlik etmişdir. 


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014