AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

25.05.2016

ABDULLA BƏRQİ XOYİNİN YENİ ŞEİRLƏRİ ƏLDƏ EDİLMİŞDİR

Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini  fil.ü.e.d.Paşa Kərimov Almaniyada yaşayan soydaşımız Məhəmmədəli Hüseyninin yardımı ilə adı indiyədək ədəbiyyat tariximizə düşməmiş Abdulla Bərqi Xoyinin şeirlərinin surətini əldə etmişdir. Şairin Tehranın Məclise-Şuraye-İslami kitabxanasında saxlanan farsca əlyazma divanına daxil edilmiş azərbaycan dilində olan şeirləri böyük maraq doğurur. Bu əsərlər lirik-aşiqanə mövzulu qəzəllərdən və növhələrdən ibarətdir. Təzkirələrin verdiyi məlumatlardan  və şeirlərindən  Bərqinin istedadlı, səmimi şair olduğu görünür. Paşa Kərimovun fikrinə görə, XIX əsr ədəbiyyat tariximiz yazılarkən Abdulla Bərqi Xoyinin irsi də nəzərə alınmalıdır.25.05.2016

AZƏRBAYCAN ATLARI BARƏDƏ İNGİLİS DİLİNDƏ YENİ KİTAB

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi”nin müdiri, tar.ü.e.d., prof. Fərid Ələkbərlinin ingilis dilində “Horses of Azerbaijan: a historical survey”(“Azərbaycan atları: tarixi icmal”. Bakı, AAMH, 2016) yeni kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda Azərbaycan atçılıq sənətinin tarixindən, şifahi ədəbiyyatda at obrazlarının meydana gəlməsi və inkişaf yolundan, təsviri sənətdə, tarixi mənbələrdə, o cümlədən orta əsr əlyazmalarında və digər arxiv sənədlərində at təsvirlərindən bəhs olunur. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş kitabda yığcam tarixi icmal formasında Qarabağ atı, Dilboz, Quba yorğası, Şirvan atı kimi at cinsləri və onların formalaşma tarixi haqqında müfəssəl məlumatlar yer almışdır.24.05.2016

ƏMƏKDAŞIMIZIN ELMİ KONFRANSDAKI ÇIXIŞI MARAQLA QARŞILANMIŞDIR

2016-cı il may ayının 12-14 tarixlərində Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən “VI.Uluslararası Türk sanatı tarihi ve folkloru konqresi sanat etkinlikleri” adlı elmi konfransda AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi Əliyeva Tahirə Oqtay qızı iştirak etmişdir. Konya Bələdiyyə sədri Tahir Akyürekin şərəfinə təşkil edilmiş bu konfransda Türkiyə, Azərbaycan, Almaniya, Makedoniya, İtaliya, Moldova (Qaqauz) və s. ölkələrdən gələn  nümayəndə heyəti olmuşdur. Mayın 12-də Mövlana mədəniyyət mərkəzində konfrans öz işinə başlamış və  28 bölmədə aparılmışdır. Elmi işçimiz Tahirə Əliyeva 5-ci bölmədə “Piri Rəisin “Kitabi- bəhriyyə” əsərində yeddi dəniz” adlı elmi məqalə ilə çıxış etmiş və böyük maraqla qarşılanmışdır. 23.05.2016

USTAD SƏNƏTKAR SEYFƏDDİN MƏSİMOĞLUNUN 80 İLLİK YUBİLEYİ QEYD EDİLDİ

23.05.2016-cı il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurası keçirildi. Gündəlikdə dayanan məsələlərdən biri institutun qocaman əməkdaşı, ağac üzərində xətt-oyma sənətinin ustadı Seyfəddin Məsimoğlunun 80 illik yubileyi idi. Yubiley barədə məlumat verən institutun direktoru, akademik Teymur Kərimli S.Məsimoğlunu təbrik edərək sözü institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimova verdi. O, Seyfəddin Məsumoğlunun keçdiyi həyat yolundan, yaradıcılıq işlərindən, onun institutdakı yorulmaq bilməyən uzun və səmərəli fəaliyyətindən müfəssəl danışdı.


24.05.2016

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRI RESPUBLİKA ELMI KONFRANSINDA İŞTİRAK ETMİŞLƏR

21 mayın 2016-cı il tarixdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun iki alimi - elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadə və böyük elmi işçi, ilah.ü.f.d. Əkrəm Həsənov Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində (ATMU) “Azərbaycanda multikulturalizm yaşam tərzidir” mövzusunda keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişlər. Alimlərin "Seyid Əbülqasim Nəbati yaradıcılığında multikultural dəyərlər" mövzusunda məruzəsi elmi konfrans iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb olmuşdur.16.05.2016

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “MULTİKULTURAL YAZILI ABİDƏLƏRİN – ƏLYAZMALARIN TƏDQİQİ İLƏ BAĞLI ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS” KEÇİRİLƏCƏK

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab İlham Əliyevin 11 yanvar 2016-cı il tarixli “2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında” Sərəncamına və AMEA-nın Tədbirlər Planına uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Multikultural yazılı abidələrin – əlyazmaların tədqiqi ilə bağlı elmi-nəzəri konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulur.


16.05.2016

İSMAİL ƏL-CÜRCANİNİN “XƏFİ-ƏLAYİ” ƏSƏRİ NƏŞR EDİLMİŞDİR

“Elm və təhsil” nəşriyyatında XII əsr alimi Zeynəddin ibn Əbu İbrahim İsmail Əl-Cürcaninin “Xəfi-əlayi” adlı xəstəliklər və onların müalicə üsuluna həsr edilmiş əsəri çapdan çıxmışdır. Dövrünün görkəmli təbibi olan Zeynəddin əl-Cürcani əvvəlcə tibbə dair “Zəxireyi-Xarezmişahi” əsərini yazmış, sonra hökmdar Qızıl Arslan Əbu əl-Müzəffər ibn Xarəzmişahinin sifarişi ilə onun müxtəsər variantı olan “Xəfi-əlayi”ni tərtib etmişdir. Əsəri fars dilindən tərcümə edən, ön söz və şərhlərin müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Zemfira Məmmədovadır. Kitabın redaktorları filoloigiya elmləri doktoru Paşa Kərimov və tarix elmləri doktoru Fərid Ələkbərlidir.10.05.2016

YENİ ƏMƏKDAŞLIQ MEMORANDUMU İMZALANMIŞDIR

10 may 2016-cı il tarixində  Bakı şəhəri AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun iclas zalında Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin iştirakı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Kral Əbdüləziz adına Tədqiqat və Arxiv  Fondunun Baş katibi, doktor Fəhd bin Abdulla əs-Səmari arasında əlyazmaşünaslığın müvafiq sahələri üzrə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə birgə əməkdaşlıq sazişi imzalandı. 


08.05.2016

XƏTTAT RƏSSAMIN 80 YAŞI TAMAM OLUR

2016-cı ilin mayın 10-da ustad rəssam, ağac üzərində xətt oyma  sənətinin tanınmış nümayəndəsi, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Seyfəddin Mənsim oğlu Məmmədvəliyevin  80 yaşı tamam olur. 


06.05.2016

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 93-CÜ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİ İLƏ ÜMUMİ YIĞINCAQ KEÇİRİLMİŞDİR

06 may 2016-cı il tarixində  AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümü münasibəti ilə ümumi yığıncaq   keçirilmişdir.


<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014