ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

24.07.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HƏSƏN BƏY MƏLİKOV ZƏRDABİNİN “BAKI ŞƏHƏR DUMASINDA FƏALİYYƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAPA HAZIRLANMIŞDIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Həsən bəy Zərdabinin 1897-1907-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətini əks etdirən «Деятельность Гасан Бека Меликова (Зардаби) в Бакинской Городской Думе (1897-1907)» (“Həsən bəy Məlikov Zərdabinin “Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti”) adlı rus dilində kitab çapa hazırlanmışdır.
Kitabı tərtib edən və ön sözün müəllifi İnstitutun “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tar.ü.f.d. Esmira Cavadova, elmi redaktoru elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 555 səhifədən ibarət olan kitab 21 iyul 2015-ci il tarixində Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 11 fevral 2015-ci il tarixli, 1 saylı iclasının qərarı ilə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
Kitabda ilk dəfə tanınmış ictimai xadim və vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyəti “Kaspi” qəzetinin materialları əsasında işıqlandırılmış və dumanın iclasları haqqında şərhlər verilmişdir. Kitab tarixçilər, iqtisadçılar, Həsən bəy Zərdabi irsini öyrənənlər və geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.13.07.2015

“KİTABXANA İNNOVATIKASININ ELMİ NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ” ADLI MONOQRAFİYA ÇAPDAN ÇIXIB

Kitabın müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Nərminə Abdullayeva, elmi məsləhətçisi İnstitutun direktor müavini. fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, ixtisas redaktorları Əlyazmalar İnsitutunun “Elektron resurslar” şöbəsinin müdiri Firəngiz Hüseynova və “Kitabxana və elmi informasiya” şöbəsinin müdiri Qutiyera Cəfərovadır.
Monoqrafiyada qabaqcıl xarici nəzəriyyə və təcrübədə kitabxana innovasiyalarının tətbiqi məsələləri, onların növləri, innovasiya fəaliyyətinə təkan verən zəruri amillər, innovativ kitabxana xidmətinin forma və metodları araşdırılmış, elmi-təcrübi fəaliyyətdə kitabxanaların innovativ inkişafına təkan verəcək konkret təkliflər verilmişdir.07.07.2015

VETERANLARI TƏBRİK EDİRİK!

04 iyul 2015-ci il tarixdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının iclasında uzun illər səmərəli fəaliyyət və işgüzarlıqlarına görə AMEA prezidentinin 01 may 2014-cü il tarixli 64 saylı sərəncamına əsasən, aşağıda adları göstərilən bir qrup alim və digər əməkdaşlara AMEA “Birləşmiş Veteranlar Şurası” tərəfindən “Əmək veteranı” adı və vəsiqəsi təqdim edilmişdir. 

1.Haqverdiyev Həmid Adil oğlu
2.Musayeva Azadə Şahbaz qızı
3.Nurəliyeva Tahirə Nurulla qızı
4.Ramazanov Arif Feyzulla oğlu
5.Feyziyev Tahir Nəriman oğlu
6.Nəsibova Lətifə Ağabala qızı
7.Şamilova Ofelya Hacıyevna

Əmək veteranı vəsiqəsini təqdim edən İnstitutun direktor müavini fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva- Kəngərli əməkdaşların bundan sonra da yorulmadan çalışacaqlarına əmin olduğunu bildirmiş, elmi və yaradıcı işlərində uğurlar diləmişdir.03.07.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELEKTRON RESURSLAR BAZASI DAHA DA ZƏNGİNLƏŞİR

2015-ci ilin fevral ayında Misir Ərəb Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin müdiri dr.Əhməd Sami Elaydy AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşdur. Görüş zamanı Əlyazmalar İnstitutu ilə Misir Mədəniyyət Mərkəzi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.Artıq yaradılmış əməkdaşlığın nəticələrindən biri olaraq Misir Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən ərəb dilində 5 min adda kitabın elektron versiyası Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunmuşdur. Həmin kitablar islam tarixinə və ərəb ədəbiyyatına dair əsərlər, eləcə də ayrı-ayrı ensklopediyalar və poeziya toplularıdır. Onlardan bir-neçə nümunə aşağıdakılardır :
1.Əhdəs ət-tərix əl-isləmi-Əbdüssəlam əttərmənini
2.Çingizxan-Sərvət Akaşa
3.Cəmhərət Əşar əl-arab fil-Cahiliyyə vəl-isləm- Əbu Zeyd Məhəmməd əl-Quraşi
4. Simar əl-qulub- Əbu Mənsur əs-Səalibi
5.Əl-əlam-Xeyrəddin Zirikli
6. Qisas əl-ənbiya – Əbdülhəmid Cövdət əs-Səhar

Təqdim olunan nəşrlər arasında ərəb mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Cübran Xəlil Cübranın ingilis dilində yazdığı əsərlərinin ərəb dilinə tərcümələri, eləcə də Avropa ədəbiyyatından bir sıra digər tərcümələr də mövcuddur.
Qeyd edək ki, Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunmuş ərəbdilli kitabların hazırda elektron bazasının yaradılması prosesi həyata keçirilir. Yaxın zamanda ərəbdilli kitabların elektron bazası oxucularımızın istifadəsinə təqdim olunacaq. Ümidvarıq ki, bu nəşrlər elmi tədqiqatla məşğul olan alim və mütəxəssislərimiz üçün dəyərli mənbə olacaq.30.06.2015

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ŞEİRLƏRİ İSTANBULUN TOPQAPI SARAY MUZEYİNDƏKI FATEH ALBOMUNDA

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin Topqapı Saray Muzeyi ilə apardığı danışıqlar nəticəsində əldə etdiyi razılığa əsasən İnstitutun “Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”nin müdiri Nigar Babaxanlı İstanbulda elmi ezamiyyətdə olmuş, Topqapı sarayı muzeyində saxlanan eksponatlar üzərində araşdırma aparmışdır. Onun nəzərdən keçirdiyi bu muzey eksponatları içərisində Fateh albomundakı miniatür sənəti və xəttatlıq nümunələri sənətkarlıq baxımından yüksək dəyəri ilə seçilir.Bu əsərlərin müəllifləri içərisində Türkiyə, İran və Orta Asiya nümayəndələrinin adlarına rast gəlirik. Bunlardan Sultan Əli Yəqubi, Əbdürrəhim Xarəzmi, Şeyx Mahmud Hərəvi, Ustaq Məhəmməd Siyahqələm və başqalarını göstərmək olar.


22.06.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

“Elm və təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Samirə Əliyevanın “Şərəf xanım Ər-Rumi və “Divan”ı (tekstoloji-filoloji tədqiqat və mətn)” kitabı nəşr edilmişdir. Kitabda XIX əsr Osmanlı ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Şərəf xanımın ədəbi irsi mətnşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından ətraflı tədqiq edilmiş, şairin şeirlər toplusu-divanının mətni verilmişdir. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Azadə Musayevadır.02.06.2015

İNSTİTUTUMUZUN ALİMİ MÖHSÜN NAĞISOYLUNUN BERLİN UNİVERSTETİNDƏKİ ÇIXIŞI MARAQLA DİNLƏNİLMİŞDİR

27 may 2015-ci il tarixdə Almaniya Federativ Respublikasının paytaxtı Berlin şəhərində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı Səfirliyinin Almaniya-Azərbaycan Forumunun dəstəyi ilə “Azərbaycan multikulturalizmi: tarixi təcrübələr və gələcəyin cəmiyyət modeli” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Berlindəki Brandenburq Elmlər Akademiyasında baş tutan bu mötəbər məclisdə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multukulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdulla, Azərbaycanın Almaniyadakı Səfiri Pərviz Şahbazov, Almaniya-Azərbaycan Forumunun sədri Hanns-Eberhard Schleyer giriş nitqi ilə çıxış etmişlər.


27.05.2015

ƏLYAZMAR İNSTİTUTU DAHA BİR MÜKƏMMƏL KİTABIN NƏŞRİNDƏ ÖZ TÖHFƏSİNİ VERMİŞDİR

Akademik Ramiz Mehdiyevin elmi redaktorluğu və geniş ön sözü ilə hazırlanmış “Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar” kitabı çapdan çıxmışdır. Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında çap edilmiş əsər institutun elmi şurasının qərarı ilə nəşr edilib.
Ön sözdə akademik Ramiz Mehdiyev Yaxın və Orta Şərqin, o cümlədən, Azərbaycan və İranın tarixində silinməz iz buraxmış, Qərb tarixçilərinin “Şərqin Napaleonu” adlandırdıqları Nadir şah Əfşarın siyasi mübarizəsi barədə fikir söyləmiş, bu görkəmli dövlət xadiminin fəaliyyətini müasir dövrümüzün, müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin tələbləri baxımından işıqlandırılması zərurətini vurğulamışdır.
Kitabın fars dilindən tərcüməçisi, əsəri nəşrə hazırlayan və qeydlərin müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Rauf Şeyxzamanlı, redaktoru institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur.
27 may 2015-ci il tarixdə AMEA-nın Rəyasət Heyətində akademik Akif Əlizadənin sədrliyi ilə kitabın təqdimat mərasimi keçirilmşdir.27.05.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA AXC-nin YARADILMASININ 97-Cİ İLDÖNÜMÜ QEYD EDİLDİ

26 may 2015-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 97-ci ildönümü münasibəti ilə ümumi yığıncaq keçirildi.Toplantı iştirakçıları AXC xadimlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Toplantını giriş sözü ilə açan İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa Kərimov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalqımızın tarixində oynadığı rolu xüsusi olaraq vurğuladı, cümhuriyyətin görkəmli xadimlərinin xidmətlərindən danışdı.
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən AXC liderlərinin irsinin nəşr sahəsundə görülən işlər barədə məlumat verdi. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.Aybəniz-Əliyeva Gəngərli çıxışında AXC tarixinə, cümhuriyyət liderlərinə dair araşdırmaların meydana çıxmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevivin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladıqları sərəncamlardakı rolunu qeyd etdi, bibloqraflar tərəfindən tərtib edilmiş AXC-yə dair bibloqrafiya barədə məlumat verdi.
İnstitutun elmi katibi, fil.ü.f.d.Əzizağa Nəcəfov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə həsr edilmiş bədii ədəbiyyat nümunələri, cümhuriyyəti əsərlərində vəsf etmiş şairlər barədə danışdı.25.05.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ MARAQLI KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Müasir cəmiyyətdə İslam” adlı kitabı nəşr olunaraq oxucuların ixtiyarına verilib.
Qısa müddət ərzində oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan kitabda İslam dininin təkallahlılıq, mənəviyyat, qəzavü-qədər, iman, müqəddəs kitab, həmçinin Allaha inam kimi dərin anlayışları sadə, eyni zamanda canlı, obrazlı və müasir dildə oxuculara çatdırılır. Kitab həm də onunla maraqlıdır ki, İslamın mənəvi aspektləri müəllif tərəfindən təcrid olunmuş halda deyil, təbiət və fəlsəfə elmlərindən məlum olan ümumi bilgilər fonunda tədqiq edilir. Müəllif kitabda bol-bol hədislərə istinad edir, bir çox tanınmış teoloqlardan iqtibaslar verir. Kitab teoloqlar, şərqşünaslar, həmçinin geniş oxucu kütləsi - İslam dini haqqında ətraflı məlumat almaq, xurafatı tərk etmək və bu din haqqında yanlış təsəvvürlərdən qurtulmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Kitab Qurani-Kərim, Muhəmməd peyğəmbər (s.ə.s), İslam və islamçılıq haqqında hərtərəfli bilgilərlə tanış olmaq üçün əla fürsətdir. Məhz qeyd olunanlarla bağlı bilgi əldə etməklə İslamın müasir cəmiyyətdə oynadığı rolu öyrənə bilərsiniz.<< Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014