ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *

04.10.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA YENİ KITAB İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitunun böyük elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Salman əl-Farsinin erkən islam tarixində rolu” adlı elmi monaqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Əkrəm Həsənovun nəşr olunan elmi monaqrafiyası islamın ilkin mərhələlərindən müasir dövrümüzə qədər öz aktuallığını qoruyub saxlayan çox ciddi, işlənməyən bir mövzuya həsr olunmuşdur. Monoqrafiyada orta əsr ərəb, türk və fars mənbələri, eyni zamanda müasir dövrümüzdə qələmə alınan bir çox zəngin yerli ədəbiyyatlardan istifadə edilmiş, Səlman əl-Farsinin həyatı institutun fondunda saxlanan əlyazmalar əsasında işıqlandırılmışdır. Mövzu geniş aspektdə işlənmiş, müxtəlif problemlər irəli sürülmüş və həllini tapmışdır.


29.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA XIV ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI DƏRC OLUNMUŞDUR

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” XIV elmi konfransınıin materıalları nəşr olunmuşdur... Konfrans materialını Əlyazmalar İnstitutunun "Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”ndən götürə bilərsiniz.01.09.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI PROFESSOR ƏDALƏT TAHİRZADƏNİN “AŞUROVLAR. SOYUN SƏNƏDLİ TARİXİ” ADLI KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Azərbaycan, Ukrayna və Rusiyanın arxivlərində, onlarca şəxsi arxivdə axtarışlar aparan professor Ə.Tahirzadə çar, Cümhuriyyət, sovet və müstəqillik dönəmləri dövri mətbuatını diqqətlə incələyərək, çoxlu ixtiyarların xatirələrinə baş vuraraq olduqca zəngin material toplayıb və tarixşünaslığımızda indiyədək öyrənilməmiş Aşurovlar nəslinin 300 illik tarixini ortaya qoyub. Çar dönəmində Bakı Şəhər Dumasında 5 deputatla, Cümhuriyyət Parlamentində 1 deputatla və ilk müstəqil dövlətimizdə 1 nazirlə təmsil olunaraq dövlətçiliyimizə xidmət etmiş, Azərbaycan gəmiçiliyi tarixində önəmli yer tutmuş, erməni-müsəlman qırğınlarında soydaşlarımızın müdafiəsini təşkil etmiş... Aşurovların dünəni və bugünü əsərdə Azərbaycan tarixinin şərəfli bir səhifəsi kimi oxuculara təqdim edilir.19.08.2015

AKADEMİK ARIF MEHDIYEVİN ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİSİ TƏTQİQATÇILAR ÜÇÜN TUTARLI MƏNBƏDİR

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin tərtibçi-müəllifi olduğu biblioqrafik göstərici Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri, Amerika Aeronavtika və Astronavtika İnstitutunun üzvü, Dövlət Mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Arif Mehdiyevin 1960-2015-ci illərdə Azərbaycan, rus və xarici dillərdə nəşr edilmiş monoqrafiya, elmi sessiya, simpozium və konfrans materiallarında, dövri mətbuat səhifələrində dərc olunmuş məqalələrini əhatə edir. Biblioqrafiyaya daxil edilmiş materiallar xronoloji qaydada yerləşdirilmişdir.


24.07.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA HƏSƏN BƏY MƏLİKOV ZƏRDABİNİN “BAKI ŞƏHƏR DUMASINDA FƏALİYYƏTİNİ ƏKS ETDİRƏN KİTAB ÇAPA HAZIRLANMIŞDIR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Həsən bəy Zərdabinin 1897-1907-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətini əks etdirən «Деятельность Гасан Бека Меликова (Зардаби) в Бакинской Городской Думе (1897-1907)» (“Həsən bəy Məlikov Zərdabinin “Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyəti”) adlı rus dilində kitab çapa hazırlanmışdır.
Kitabı tərtib edən və ön sözün müəllifi İnstitutun “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tar.ü.f.d. Esmira Cavadova, elmi redaktoru elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 555 səhifədən ibarət olan kitab 21 iyul 2015-ci il tarixində Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 11 fevral 2015-ci il tarixli, 1 saylı iclasının qərarı ilə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
Kitabda ilk dəfə tanınmış ictimai xadim və vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyəti “Kaspi” qəzetinin materialları əsasında işıqlandırılmış və dumanın iclasları haqqında şərhlər verilmişdir. Kitab tarixçilər, iqtisadçılar, Həsən bəy Zərdabi irsini öyrənənlər və geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola bilər.13.07.2015

“KİTABXANA İNNOVATIKASININ ELMİ NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ” ADLI MONOQRAFİYA ÇAPDAN ÇIXIB

Kitabın müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Nərminə Abdullayeva, elmi məsləhətçisi İnstitutun direktor müavini. fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, ixtisas redaktorları Əlyazmalar İnsitutunun “Elektron resurslar” şöbəsinin müdiri Firəngiz Hüseynova və “Kitabxana və elmi informasiya” şöbəsinin müdiri Qutiyera Cəfərovadır.
Monoqrafiyada qabaqcıl xarici nəzəriyyə və təcrübədə kitabxana innovasiyalarının tətbiqi məsələləri, onların növləri, innovasiya fəaliyyətinə təkan verən zəruri amillər, innovativ kitabxana xidmətinin forma və metodları araşdırılmış, elmi-təcrübi fəaliyyətdə kitabxanaların innovativ inkişafına təkan verəcək konkret təkliflər verilmişdir.22.06.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

“Elm və təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Samirə Əliyevanın “Şərəf xanım Ər-Rumi və “Divan”ı (tekstoloji-filoloji tədqiqat və mətn)” kitabı nəşr edilmişdir. Kitabda XIX əsr Osmanlı ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Şərəf xanımın ədəbi irsi mətnşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından ətraflı tədqiq edilmiş, şairin şeirlər toplusu-divanının mətni verilmişdir. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Azadə Musayevadır.27.05.2015

ƏLYAZMAR İNSTİTUTU DAHA BİR MÜKƏMMƏL KİTABIN NƏŞRİNDƏ ÖZ TÖHFƏSİNİ VERMİŞDİR

Akademik Ramiz Mehdiyevin elmi redaktorluğu və geniş ön sözü ilə hazırlanmış “Nadir şah Əfşar: diplomatik yazışmalar” kitabı çapdan çıxmışdır. Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında çap edilmiş əsər institutun elmi şurasının qərarı ilə nəşr edilib.
Ön sözdə akademik Ramiz Mehdiyev Yaxın və Orta Şərqin, o cümlədən, Azərbaycan və İranın tarixində silinməz iz buraxmış, Qərb tarixçilərinin “Şərqin Napaleonu” adlandırdıqları Nadir şah Əfşarın siyasi mübarizəsi barədə fikir söyləmiş, bu görkəmli dövlət xadiminin fəaliyyətini müasir dövrümüzün, müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin tələbləri baxımından işıqlandırılması zərurətini vurğulamışdır.
Kitabın fars dilindən tərcüməçisi, əsəri nəşrə hazırlayan və qeydlərin müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Rauf Şeyxzamanlı, redaktoru institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur.
27 may 2015-ci il tarixdə AMEA-nın Rəyasət Heyətində akademik Akif Əlizadənin sədrliyi ilə kitabın təqdimat mərasimi keçirilmşdir.25.05.2015

İNSTİTUTUMUZUN DAHA BİR ƏMƏKDAŞININ MARAQLI KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRMÜŞDÜR

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Müasir cəmiyyətdə İslam” adlı kitabı nəşr olunaraq oxucuların ixtiyarına verilib.
Qısa müddət ərzində oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan kitabda İslam dininin təkallahlılıq, mənəviyyat, qəzavü-qədər, iman, müqəddəs kitab, həmçinin Allaha inam kimi dərin anlayışları sadə, eyni zamanda canlı, obrazlı və müasir dildə oxuculara çatdırılır. Kitab həm də onunla maraqlıdır ki, İslamın mənəvi aspektləri müəllif tərəfindən təcrid olunmuş halda deyil, təbiət və fəlsəfə elmlərindən məlum olan ümumi bilgilər fonunda tədqiq edilir. Müəllif kitabda bol-bol hədislərə istinad edir, bir çox tanınmış teoloqlardan iqtibaslar verir. Kitab teoloqlar, şərqşünaslar, həmçinin geniş oxucu kütləsi - İslam dini haqqında ətraflı məlumat almaq, xurafatı tərk etmək və bu din haqqında yanlış təsəvvürlərdən qurtulmaq istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Kitab Qurani-Kərim, Muhəmməd peyğəmbər (s.ə.s), İslam və islamçılıq haqqında hərtərəfli bilgilərlə tanış olmaq üçün əla fürsətdir. Məhz qeyd olunanlarla bağlı bilgi əldə etməklə İslamın müasir cəmiyyətdə oynadığı rolu öyrənə bilərsiniz.14.05.2015

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA DAHA BİR MARAQLI KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

Almaniyanın “LAP LAMBERT” Akademik Nəşrlər nəşriyyatında AMEA-nın müxbir üzvi, professor, Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmalar şöbəsinin müdiri Möhsün Nağısoylunun rus dilində “Şühədanamə”də poleoqrafiya, dil və tərcümə məsələləri” (XVI əsr) monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Giriş, üç fəsil və nəticədən ibarət olan tədqiqat işində XVI əsr müəllifi Məhəmməd Hüseyn Nişatinin Azərbaycan türkcəsində yazdığı “Şühədanamə” əsəri bədii sənət, tərcümə nümunəsi, dil abidəsi kimi ətraflı tədqiq edilmişdir. Monoqrafiyada, ümumiyyətlə, orta əsrlərdə dilimizə tərcümə məsələləri ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

 << Əvvələ (1 2 3 4 5 6 7 ) Növbəti>>ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014